mandag den 15. juni 2009

Fæstebrevet 1756

Photobucket
Foto fra ca 1910. Gårdens sydlænge (yderst til venstre) brændte ned i 1922.

Fæstebrev
Vilhelmsdal Matr no 7a Malling

Jeg, Friederica Hedevig Albertina Sl Baron Gyldencrones Enke – Etc, Giør Vitterligt at jeg haver Sted, og Fæster
Lauers Rasmussen af Malling, hans Fader Rasmus Christensens Partsgaard med tilliggende Jorder er bestående af Hartkorn 5 tdr
5 Skp 1 Fjk 1 1/2 Alb, hvoraf forne Lauers Rasmussen, svarer alle Kgl Skatter og Contributioner som nu ere eller herefter paakommende
vorder og udi rette Tider yder og Clarerer den deraf Gaaende Landgilde efter Jordebogen, som ere Aarlig:


Rug 1 Tdr 3 Skp, Byg 2 Tdr 4 Skp Havre, 7 Skp 2 Fjk 1/4 Kou – 1 Rdl 3 Mrk 1/2 Brændsvin 4 Mrk Gaaes, 8 Skl, 2 Høns 10 Skl,
Skriver Skæppen 8 Skl, tilligemed Ægt og Arbejde udi rette Tider, til Indfæstning den ved Stedet staaende restance, eftergiives 29 Rdl
2 Mrk 13 Skl, betalt 20 Rdl.


Gaardens Bygninger haver Han at Forbedre, og den saa alle Tider udi god og forsvarlig Stand at holde, Jorden retteligt at dyrke,
giøde og handle, intet deraf at bortleie eller at frakomme, samt de næstfølgende 3de Aar 50 Pile at sætte og dennem Aarligen at holde
Vedlige, saa og være sit Herskab og Fuldmægtig Hørig og Lydig, alt under dette sit Fæstes Fortabelse, saa og rette og forholde sig
efter Hans Kgl. Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordringer, naar overmeldte Lauers Rasmussen alt foreskreven efterkommer.
Maa han bemeldte Partsgaard sin Livstid, nyde, bruge, beholde og besidde.


Til bekræftelse under min Haand og Friherlige Zigenette,

Hamborg den 29. August 1757
F. H. A. Br Gyldencrones Enke

Tekst fra Beder Malling Egnsarkivs Arkivalier
Tværgade 18. 8340 Malling.

5 kommentarer:

Madame sagde ...

Det er vel nok spændende at læse, Elin! Jeg er vild med den slags beviser på livet i gamle dage. Det kræver lidt tilløb, fordi sproget er så knudret.
Og det var da godt, at brændevinen ikke var glemt :O)

Elin sagde ...

Ja, det voldte også mig lidt problemer at afskrive denne tekst!
Rigsdaler, Skilling, Pægl og Contributioner er trods alt ikke hverdagsudtryk i 2009 :-)

Elin sagde ...

Jeg har været på Egnsarkivet og set i arkivalierne. Vilhelmsdal har været firelænget, den store staldbygning til venstre brændte ned i 1922, så dette foto er før. Imidlertid har vi et kort fra 1903 hvor gaarden stadig er firelænget, så kan man nogenlunde regne det ud. Jeg finder det meget fascinerende – alle de mennesker der har boet her før os!!!

swanpetal sagde ...

Wow! Such history of your property... thank you for sharing! I didn't realize how old it is. That makes it even more wonderful.

Madame sagde ...

Du kan tro, jeg forstår din glæde ved at kende gårdens historie! Det var frygtelig trist, at staldbygningen brændte i 1922. Jeg har selv en aftægtskontrakt fra 1832 mellem nogle af mine forfædre - det er også spændende at læse.